Interessante links  

Gebouwen te Kampen

Bovenkerk http://www.debovenkerk.nl/
Buitenkerk http://home.hetnet.nl/~ericvanterve/parochie/kerkgebouw.html
Burgwalkerk http://www.gkkampen.org......Geschiedenis.html
Dorpskerk IJsselmuiden http://www.dorpskerk.com/geschiedenis/geschiedenis.htm
Molen d'Olde Zwarver http://home.hetnet.nl/~scherjon/
Vischrookerij van Heerde en Reumer http://www.vischrookerij.nl

Verenigingen & organisaties te Kampen
Historische Vereniging Jan van Arkel http://www.hvjanvanarkel.nl/
Stichting CultuurZien http://www.cultuurzien.nl/
Stichting "Kamper Kogge" http://www.kamper-kogge.nl/
Stichting Stadsherstel Kampen http://www.stadsherstelkampen.nl
Stichting Lichtstad Kampen http://www.lichtstadkampen.nl/

Musea & Archieven te Kampen
Frans Walkate Archief http://www.walkatearchief.nl/
Gemeentearchief Kampen http://www.gemeentearchiefkampen.nl
Stedelijke Musea Kampen http://www.stedelijkemuseakampen.nl/
Iconenmuseum http://www.alexanderstichting.nl/
Museumboerderij Kampereiland http://www.erf29.nl/

Informatieve websites
Kampen in oude ansichten http://www.kampen.oudeansichten.nl

Hanzesteden
Deventer in beeld http://www.deventerinbeeld.nl/
Historisch Doesburg http://www.historischdoesburg.nl
Historische vereniging Hasselt http://www.historischevereniginghasselt.nl
Vereniging Heemkunde Hattem http://www.heemkundehattem.nl
Kijk op Zutphen http://kijkopzutphen.nl/
Levende stadsgeschiedenis Zwolle http://www.levendestadsgeschiedeniszwolle.nl/

Andere historische websites
Provincie Overijssel Cultuurhistorische Atlas
Monumentenwebsite Delft http://www.delft.nl/monumenten/
Achter de gevels van Delft http://www.achterdegevelsvandelft.nl/
Monumentenwebsite Amsterdam http://www.bma.amsterdam.nl/monumenten
Oudheidkundige vereniging Elburg http://www.arentthoeboecop.nl/

Verenigingen voor behoud van erfgoed
Vereniging Hendrick de Keyser http://www.hendrickdekeyser.nl/
Erfgoed vereniging Heemschut http://www.heemschut.nl
De Erfgoedstem http://erfgoedstem.nl/

Officiële instanties
Gemeente Kampen http://www.kampen.nl/
Rijksdienst Monumentenzorg http://www.cultureelerfgoed.nl/
Monumenten.nl http://www.monumenten.nl/
Ministerie van OCW http://www.minocw.nl/cultuur/index.html
Monumentenwet 1988 http://wetten.overheid.nl/BWBR0004471
Monumentenwacht Overijsel & Flevoland http://www.monumentenwacht-ovfl.nl/
Erfgoedinspectie http://www.erfgoedinspectie.nl/
Belvedere http://www.belvedere.nu/
Kennis Infrastructuur Cultuur Historie http://www.kich.nl/